MELY JELENSÉGEK A LEGGYANÚSABBAK A KORONAMIZÉRIÁVAL KAPCSOLATBAN? / WHICH PHENOMENA ARE MOST SUSPICIOUS IN RELATION TO CORONA SOMETHING?

Forrás / source: https://tinyurl.com/z6pkp9cs

MELY JELEN­SÉGEK A LEG­GYANÚ­SAB­BAK A KORONA­MIZÉ­RIÁVAL KAPCSOLATBAN?WHICH PHENOMENA ARE MOST SUSPICIOUS IN RELATION TO CORONA SOMETHING?
1. Bezárjuk a kórházakat egy járványhelyzetben? Megnehezítjük minden más beteg ellátását, mintha csak a ko­rona­vírus lenne az egyetlen egészséget veszé­lyeztető tényező? Elhalasztjuk vagy megnehezítjük más betegek ellátását? Nem sátáni elképzelés ez? Miért fontosabb a ko­ronaví­rus minden más betegségnél? Csak nem azért, mert erre hivatkozva korlátozni lehet az embereket?  1. Shall we close hospitals in an epidemic? Do we make it harder to care for all other patients, as if the only health threat is the coronavirus? Do we delay or make it more difficult to care for other patients? Is this not a satanic concept? Why is coronavirus more important than any other disease? Is it because it can be used to restrict people?
2. Nem boncoltunk, de miért nem? Hiszen a legsúlyosabb betegségek áldozatait IS eddig felboncoltuk. Vajon azért lett tilos a boncolás, mert így bemondásra volt megállapítható a koronaáldozatok száma. És ez a szám jóval alacsonyabb, mint az elvárt? Hogy fokozható volt a pánik?  2. We did not dissect, but why? We have dissected the victims of the most serious diseases. Was autopsy banned because it was possible to determine the number of coronal victims on the spot, and the number was much higher? That the panic could have been escalated?
3. A számokat összevetve nem lehet szó súlyos járványról, ugyanis eddig (2021. 07.) a magyar lakosság 8%-a fertőződött meg. A koronafertőzés mellett több betegségben elhunytak aránya 0,4%, és a tisztán ko­rona­vírustól elhalálozottak aránya 0,012%. Ha csak (maximum) 1.200 egészséges (!) ember halt meg a ko­ronavírustól – illetve, ha hozzávesszük a PCR teszt pontatlanságát (az alkalmazott magas melegítési ciklusok miatt), akkor ez a szám 300 és 400 között van. Akkor miért beszélünk súlyos járványról? Miért vezetünk be korlátozásokat? Miért ilyen fontos korlátozni?  3. Comparing the figures, it is not a serious epidemic, as 8% of the Hungarian population has been infected so far (07.07.2021). The proportion of deaths from multiple diseases in addition to coronavirus infection is 0.4%, and the proportion of deaths from pure coronavirus is 0.012%. If only (at most) 1,200 healthy (!) people died from coronavirus – or, if we add the inaccuracy of the PCR test (due to the high heating cycles used), this number is between 300 and 400. So why are we talking about a serious epidemic? Why are we imposing restrictions? Why is it so important to restrict?
4. Az operatív törzs minden megérkezett szállítmány után “vizsgálatot” folytatott, és kijelen­tették, hogy az ol­tó­anyag biztonságos – holott 2023-ig csak kísérleti készítményekről beszélhetünk. Ez vajon nem az emberek félelmének elaltatása?  4. The operational crew “tested” every shipment that arrived and declared the vaccine safe – even though it is only experimental until 2023. Isn’t this just to put people’s fears to sleep?
5. Miért megen­gedhető a vakcinák esetén a gyógyszer engedélyeztetés megkerülése? A magyar­országi engedély feltétele ugyanis az volt, hogy akkor lehet alkalmazni az ol­tóanya­got, ha Európában más országban azt legalább 100 ezer alkalommal beadták. Hogy volt lehetséges megkerülni az orvosetikai normákat, és a fogyasztóvédelmi szempontokat? Magyar­­országon a politikusok miért nem tisztelik a magyar törvényeket? Vajon miért kellett a magyar szabályozást kiiktatni, csak nem azért mert a (kísérleti) szerek esetleg veszélyesek lehetnek?  5. Why is it permissible to bypass the authorisation of vaccines? The condition for the Hungarian authorisation was that the vaccine could only be used if it had been administered at least 100,000 times in other countries in Europe. How was it possible to circumvent medical standards and consumer protection? Why do politicians in Hungary not respect Hungarian law? Why did Hungarian legislation have to be abolished, if not because the (experimental) substances might be dangerous?
6. A kísérleti szerek esetén az állam feladata lenne nem csak a szabad beleegyezés megszerzése az oltásra jelentkezőktől, de a figyelemmel kísérés is. Ez miért nem valósul meg? Miért nincsenek RENDSZEREZETT adatok az oltottak egészségi állapotáról? Csak nem azért, mert a mellékhatások és halálesetek kínos összefüggésekre világítanának rá? Demokratikus ez a hozzáállás?  6. In the case of experimental vaccines, the state would be responsible not only for obtaining free consent from those applying for vaccination, but also for monitoring. Why is this not done? Why are there no REGULAR data on the health status of vaccinees? Is it because side effects and deaths would highlight embarrassing correlations? Is this a democratic attitude?
7. “Gyilkos” és “veszélyes” a koronavírus, kivéve fociidényben? Ez nem arról árulkodik, hogy szubjektív okokból korlátoznak, a pillanatnyi érdekeik szerint? Komolyan­vehetők egyáltalán a korlátozások?  7. Is the crown virus “killer” and “dangerous” except during football season? Doesn’t this suggest that they are subjectively restricting according to their own interests at the moment? Can restrictions even be taken seriously?
8. Tudományos-e az a hozzáállás, hogy bármilyen halálesetnél ko­rona­ví­rus áldozat lesz az elhunyt, ha a vírust meg­találták a szer­vezetében? Ez vajon nem statisztikai csalás? Ez vajon nem azt a célt szolgálja, hogy jóval több ko­ronaál­dozat legyen kimutatható, és fokozódjon a pánik?  8. Is it scientific to assume that in any death, the deceased will be a victim of a coronavirus if the virus is found in his or her body? Does this not serve the purpose of detecting many more crown victims and increasing panic?  
9. Ha kimutatható a ko­rona­fertő­zés a szenny­vízből, akkor miért kell a nyálkahártyát kaparhatva mintát venni az egyéntől? Csak nem a “tortúra” ez esetben a lényeg?  9. If coronavirus can be detected in wastewater, why is it necessary to take a sample from the individual by scraping the mucous membrane? Isn’t the “torture” the point in this case?
10. Hová tűnt az influenza? Megszűnt, és soha többé nem “fenyeget”?  10. Where did the flu go? Is it gone and never “threatening” again?
11. A sejtes immu­nitásra miért nem lehet védettségi kártyát igényelni? Csak nem azért, hogy senki se bújhasson ki a jogkorlátozások alól, mert ennek a kormánynak ez a fontos?  11. Why is it not possible to apply for an immunity card for cellular immunity? Is it so that no one can get out of the restrictions because that is what is important to this government?
12. Miféle az a védőoltás ami nem igazán véd? Ami után az oltott megfertőződhet, és fertőz? Nincs abban ellentmondás, hogy oltatlan az oltottat veszélyeztetheti? Nem arra utal ez a tematika, hogy az oltottak is korlá­tozhatók maradjanak?  12. What kind of vaccine that vaccine which does not really protect?  After which the vaccinee can become infected and contagious? Isn’t there a contradiction that unvaccinated can put the vaccinated at risk? Doesn’t this theme suggest that the vaccinated should remain restricted?
13. Miért nem meri a magyar kormány kijelenteni: a koronavírusok nem leküzdhetők, hogy nincs végleges védettség, hogy évente két hullám várható, és a korlá­tozások állandósulnak? Demok­ráciában nem alapvető fontosságú a lakosság hiteles tájékoz­tatása? Ha ezt nem jelentik ki, akkor vajon az emberek maguktól erre nem jönnek rá? Ilyen osto­bának nézi a magyar kormány a lakosságot?  13. Why does the Hungarian government not dare to say that crown viruses cannot be combated, that there is no definitive immunity, that two waves are expected every year, and that restrictions will be permanent? In a democracy, is it not essential to inform the public in a credible way? If this is not stated, will people not realise this on their own? Is that how stupid the Hungarian Government thinks the population is?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük