Mennyi a túl sok? / How much is the too much?

1 , 50, 3 500 000 ?

Az emberek nem értik vagy nem akarják érteni.
Nem éreznek együtt. Örökös Tisztelet a kivételnek.
Mennyi a halál a túl sok a szeretteink között? Mennyi szenvedés a túl sok a szeretteink között?
Ma az uralkodó vallás a tudomány.
Talán ezen keresztül szót érthetünk egymással, mint a filmekben a zene és matematika segítségével az idegen fajokkal.  
People do not understand or do not want to understand.
They don’t empathize. Eternal respect for the exception.
How much death is too much among our loved ones?
How much suffering is too much among our loved ones?
Today the dominant religion is science. Perhaps through it we can understand each other, as we do with the alien species through music and mathematics in the movies.
Sokak szerint a családban a határszám: 1.
[ajánlott videó: Dr. Zelenko beszél egy jeruzsálemi rabbinikus bírósághoz (angol nyelvű) https://rumble.com/vkrdx6-dr.-zelenko-speaks-to-a-rabbinical-court-in-jerusalem.html
19:20-19:47]  
Many people think the limit in the family is 1.
[recommended video: Dr. Zelenko speaks to a Rabbinical court in Jerusalem (english speaking) https://rumble.com/vkrdx6-dr.-zelenko-speaks-to-a-rabbinical-court-in-jerusalem.html
19:20-19:47]  
prof. dr. Dolores Cahill szerint a korábbi világban bármely gyógyszerkísérletet véglegesen betiltották a Földön 50 halott „elérése” esetén.
(Dr. Dolores Cahill https://www.bitchute.com/video/dQP8rw3D9aqs  
9:23 – 10:55)  
According to Prof. Dr. Dolores Cahill, in the former world, any drug trials were permanently banned on Earth if 50 deaths were “reached”.

(Dr. Dolores Cahill https://www.bitchute.com/video/dQP8rw3D9aqs    9:23 – 10:55)
Ma hol tartunk a világméretű génkísérlettel?
Kinek mi a tűréshatára?
De előtte ismerkedjünk meg egy amerikai kormánytanulmánnyal (Grant ID: R18 HS 017045 https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf ), ami azt mondja (6. oldal közepén), hogy az amerikai egészségügyi elektronikus jelentési rendszerekbe bekerülő jelentések a tényleges esetek 1%-a csupán.

Mit jelent ez? Azt, hogy 100-zal kell megszorozni a közölt adatokat. Ha megnézzük ezt közelebből itt, akkor beláthatjuk a jelentés leadás nehézsége és az „orvosok” betegeknek adott „ez még belefér, normális” reakciók miatt – az amerikai tanulmány EU-ban is helyt álló. Lássuk.  
Where are we today with global gene trials?
Who has what tolerance limit?
But first, let’s get familiar with a US government study (Grant ID: R18 HS 017045 https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf  ) that says (middle of page 6) that tells us that reports to the US electronic health reporting system are only 1% of actual cases.


What does it mean? It means that you have to multiply the reported data by 100. If you look at this more closely here, you can see the difficulty of reporting. And the „doctors” reactions to patients: „it’s okay, it’s normal”. So the US study is also true in the EU.
Kezdjük az Openvaers-szel (ami a vaers.hhs.gov (az Egyesült Államok Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériuma) adatait dolgozza fel könnyebben használható formátumra) – közölt adtok 2021. 09. 02-án (adatbázis 2021.08.20-ig):  Let’s start with Openvaers (which processes data from vaers.hhs.gov (US Department of Health and Human Services) into an easier to use format) – published on 02.09.2021 (database until 20.08.2021):
13627 halottról számol be. Az amerikai kormányzati tanulmányból kapott szorzószámmal (100) ez
1 362 700 halottra adódik. 
(Akinek van egy kis ideje kiszámolhatja a többit is:
kórházi ellátás: 5 592 100
sürgősségi ellátás: 7 436 800
orvosi ellátás: 10 096 600
anafilaxiás (súlyos, akár életveszélyes allergiás) reakció: 572 100
bell-palsi szindróma (arcbénulás): 478 500 )
 
Mindezen számok okozója minden esetben kísérleti szer, melyeknek a mai napig (2021. 09. 03.) nincs rendes, végleges engedélyük.
A gyártó egyetlen esetben sem vállal felelősséget.  
It reports 13627 deaths. Using the multiplier (100) from the US government study, this gives
1 362 700 deaths. 
(Anyone with a little time can calculate the rest:
hospital care: 5 592 100
urgent care: 7 436 800
office visits: 10 096 600
anaphylactic (severe, even life-threatening allergic) reactions: 572 100
bell’s palsy syndrome (facial paralysis): 478 500 )  

All these numbers are caused by experimental materials, which until today (03.09.2021) do not have a regular, final authorisation.
In none of these cases does the manufacturer accept liability.
Európai adatok az  EudraVigilance rendszerből:
2021.08.14-ig 21766 helyesen kitöltött jelentés vakcina-halálról.
A magyarországi tapasztalatok alátámasztják, ezért ismét hivatkozva a bejelentési nehézségek miatt adódó (fenti 100x) szorzószámra,

A valósághoz közelebbi szám az
2 176 600 elhunyt az EU-ban a covid vakcinák következtében. ( https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots )  

A fentieken kívül 2074410 mellékhatás jelentés, azaz 207 441 000 mellékhatás eset. Ebből 1021867, azaz 102 186 700 súlyos.
European data from the EudraVigilance system:
21766 correctly completed vaccine death reports until 14.08.2021.
The Hungarian experience supports, therefore again referring to the (above 100x) multiplier due to reporting difficulties,

A figure closer to reality is
2,176,600 deaths in the EU due to covid vaccines. ( https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots )  

In addition to the above, 2074410 adverse reaction reports, i.e. 207,441,000 adverse reaction cases. Of these 1021867, i.e. 102,186,700 serious.
Ne feledkezzünk el a világ többi részéről.
Az EU-ból kilépett Egyesült Királyság, Kína, Oroszország, st.
Let’s not forget the rest of the world.
The UK leaving the EU, China, Russia.
És még nincs itt a beharangozott nagy őszi-téli covid „szezon”.And the promised big autumn-winter covid “season” is not here yet.
anya és lánya / mother and daughter
Vakcinázottság állapota EU országonként: https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

prof. dr. Dolores Cahill és több (nem gyógyszergyár vagy kormány által fizetett) tudós szerint (akik az eddigi karrierjüket tesztik erre a lelkiismeretükre hallgatva) a génkísérletben részt vevők kb. 90%-ának eltávozása várható a következő 2 max. 3 évben.
( https://orvosokatisztanlatasert.hu/az-oltasok-az-eletet-nagyon-leroviditik-mondja-egy-nagy-tekintelyu-professzor )
State of vaccination coverage by EU country: https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

According to Prof. Dr. Dolores Cahill and several scientists (not paid by pharmaceutical companies or the government; who are risking their careers to this listening to their conscience), about 90% of the participants in gene trials are expected to pass away in the next 2 to maximum 3 years.
( https://orvosokatisztanlatasert.hu/az-oltasok-az-eletet-nagyon-leroviditik-mondja-egy-nagy-tekintelyu-professzor )
Senki se higgye el az itt leírtakat.
Mindenki csinálja meg a saját kutatását!  
No one should believe anything written here.
Everyone should do their own research!
Azoknak akik azon töprengenek, hogy vajon a covid-jelenség vagy a génkísérleti injekciók szedtek több áldozatot: teljesen mindegy. Ugyanazok készítették a génkísérleti injekciókat, akik a covid-jelenséget. A jelenséget hozták létre azért, hogy eladhassák a méregtermékeiket (https://www.youtube.com/watch?v=RmLY-bejJ_U&t=818s). Továbbá, hogy ha hozzávesszük azt, hogy a zászlóra tűzött PCR teszt pontatlansága 97% (pontossága 3%) az ajánlott, előírt (WHO) 40-45 melegítési ciklus mellett. Akkor talán összeáll a kép. És megértjük, hogy miért covid halott a Motorbiciklis pozitív PCR tesztes halott.  
( Müller Cecília országos tisztifőorvos nyilatkozata erről:
https://www.brighteon.com/307ae498-619d-4864-be55-84b4a265f784
https://www.brighteon.com/e8db396c-80aa-4138-9aa1-5bfd9b998163 )
For those wondering whether it is the covid phenomenon or gene-testing injections that have taken more victims: it makes no difference. The same people who made gene-testing injections created the covid phenomenon. They created the phenomenon to sell their poison products ( HUN dub https://www.youtube.com/watch?v=RmLY-bejJ_U&t=818s). Furthermore, to add to that, the considered as important PCR test’s inaccuracy  is 97% (accuracy 3%) at the recommended, prescribed (WHO) 40-45 heating cycles. Then perhaps the picture adds up. And we can understand why the Motorcyclist with a positive PCR test is covid-dead.
( Statement by Cecília Müller, National Medical Officer: (HUN dub)
https://www.brighteon.com/307ae498-619d-4864-be55-84b4a265f784
https://www.brighteon.com/e8db396c-80aa-4138-9aa1-5bfd9b998163 )
További fontos megértendő – Magyarország.Another important thing to understand – Hungary.
„Az operatív törzs sajtótájékoztatója (2021. január 13.) és a gazdaságot is leállítani képes rettegett vírus matematikai háttere.

 
„Mindösszesen az összes elhunyt tekintetében csupán 3 százalék az, akinek semmilyen alapbetegséget vagy kísérőbetegséget nem tudtak felfedni. Az esetükben tesszük kifejezetten haláloki tényezővé a koronavírus fertőzést. Az összes elhunyt jelenleg 10 948 főnek a 3 százalékában csak maga a fertőzés szerepelt haláloki kóroki tényezőként.
– Müller Cecília”  

10 948 * 0.03 = 328 Ez azt jelenti, hogy 328 fő halt meg kizárólag koronavírus fertőzés miatt a járvány kezdete óta” 2020-ban.
” Erre a számra épülnek a megszorító intézkedések. „
(2021-01-27 https://orvosokatisztanlatasert.hu/operativ-torzs-szerint-328-fo-halt-meg-kizarolag-koronavirus-fertozes-miatt )
“The press conference of the operational strain (13 January 2021) and the maths behind the dreaded virus that could bring the economy to a standstill.  

“In total, only 3 per cent of all deaths are from the virus, with no underlying or concomitant disease detected. It is in their case that we make coronavirus infection an explicit cause of death. In 3 per cent of the 10 948 people who died today, only the infection itself was a cause of death. – Cecília Müller”  


10 948 * 0.03 = 328 This means that 328 people have died solely from coronavirus infection since the beginning of the epidemic, in 2020.
” This is the number on which the restriction measures are based. ”   (2021-01-27 https://orvosokatisztanlatasert.hu/operativ-torzs-szerint-328-fo-halt-meg-kizarolag-koronavirus-fertozes-miatt )
Tovább menve, hogyan állapították meg a koronajelenség fertőzést? Amennyiben PCR teszttel, abban az esetben figyelembe kell venni, annak pontosságát. Ami 3% (
https://cormandrostenreview.com/report  
https://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/politika-uj-vilagrend/magyar-belpolitika/item/5998-z
https://ruszinkarpatalja.blogspot.com/2020/10/menetrendszerinti-levelvaltas-az.html )

Tehát: 328 *0,03 = 9,84, legyen 10. Tehát 10 fő-re fogták rá kb. 10 millió bezárását, életének megkeserítését. Ez a múlt.

Mindenesetre leszögezhetjük, hogy a génkísérleteket 10 vagy 328 fő megbetegedése miatt kell keresztülvinni a regnáló hatalom szerint.  
Going further, how was a coronavirus infection diagnosed? If by PCR test, in that case you should take into account its accuracy. Which is 3% (
https://cormandrostenreview.com/report  
https://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/politika-uj-vilagrend/magyar-belpolitika/item/5998-z
https://ruszinkarpatalja.blogspot.com/2020/10/menetrendszerinti-levelvaltas-az.html )

So: 328 * 0.03 = 9.84, let’s make it 10. So, 10 people have been blamed for locking up about 10 million, making their lives miserable. That’s the past.
In any case, we can say that the gene experiments must be carried out because of the sickness of 10 or 328 people, according to the ruling power.
2021.07.23-án a génkísérleti halottak hivatalos száma: 441 fő Magyarországon.

„Csaknem 10,7 millió beadott koronavírus elleni oltást követően csupán az esetek 0,039 százalékában fordultak elő nemkívánatos események – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az Origóval.” …
„Ezek alapján az NNK megállapította, hogy a nemkívánatos események aránya elenyésző.”
https://index.hu/belfold/2021/07/23/nnk-koronavirus-oltas-halal

Személyes, másokkal megvitatott tapasztalat, hogy mennyien legyintenek közönyösen a körülöttünk elmúlására – a többség. Magyarországon is fennáll az amerikai tanulmányból adódó szorzószám. Bár esetünkben, talán ez még túl naív is. Tehát x 100.
Az eredmény 44100 halott fél év alatt. Fű alatt, eltusolva. 1 darab Dunaújvárosnyi vagy Dunakeszinyi halottunk lett fél év alatt.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_legnagyobb_telep%C3%BCl%C3%A9sei_lak%C3%B3n%C3%A9pess%C3%A9g_szerint  
As of 23.07.2021, the official number of gene experiment deaths in Hungary is 441.

“Following almost 10.7 million administered coronavirus vaccinations, adverse events occurred in only 0.039 percent of cases, the National Center for Public Health (NNK) told Origo.” …
“Based on these data, the NNC concluded that the rate of adverse events is negligible.”
https://index.hu/belfold/2021/07/23/nnk-koronavirus-oltas-halal

It is a personal experience, discussed with others, how many of us are indifferent to the passing of those around us – the majority. In Hungary, too, the multiplier from the American study applies. Although in our case, it is perhaps even too naive. So x 100.
The result is 44100 deaths in six months. Under the grass, covered up. We got 1 pc of Dunaújváros or Dunakeszi (city) death in half a year.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_legnagyobb_telep%C3%BCl%C3%A9sei_lak%C3%B3n%C3%A9pess%C3%A9g_szerint  
A hivatalos 2020-as összesített 328 fő okán 44100 vakcina áldozat 2021. júliusáig.
De nézhetjük naivabban is:
A hivatalos 2020-as összesített 328 fő okán 441 feléig áldozat 2021. júliusáig.

A mai dátum: 2021. 09. 03.
Akinek van szeme látja mi várható.
Kérdés, hogy meddig kíván a hallgatásával együttműködni ebben?
The official total death for 2020 is 328 people, which cause 44100 vaccine victims by July 2021.
But we can also look more naively:
The official total death for 2020 is 328 people, which cause 441 official vaccine victims by July 2021.
Today’s date: 03/09/2021.
Anyone with eyes can see what to expect.
The question is how long do you intend to cooperate with your silence on this?
Tehát mennyi a túl sok?
Az adatbázisokban meghaladja a halottak száma az 1-et.
Elegendő ennyi szenvedés vagy gyűjtögessünk még?
Szükséges megvárni, hogy minden család érintett legyen?
Az adatbázisban lévő számok a valóságban embereket jelentenek, akiknek hiánya, vesztesége fájdalmas a szeretteik számára.  
So how much is the too much?
The number of deaths in the database exceeds 1.
Is that enough suffering or should we collect more?
Is it necessary to wait until all families are affected?
The numbers in the database are in reality people whose absence and loss is painful for their loved ones.
Mint emberi faj határozottan kijelenthető, hogy még nem ébredtünk fel. Még mindig barlanglakó tudatszinten van a többségünk, azzal a különbséggel, hogy autókat vezet és házakban lakik. Jelenleg ott tartunk, hogy azt megértettük, hogy a fájdalom és a háborúk, a kegyetlenkedések nem jók. Ezt látjuk, és ez is valami. Azt is beláttuk, hogy az ember alapvetően jó, születésétől fogva mosolyog és kedves, ha nem gyötrik. De valahogy hiányzik az együttérzés és a tapintat. A nevelés során kiirtják belőlünk. Az iskolában megtanítják befogni a szánkat, megtanítják a történelmet – hogy éljünk a múltban, okuljunk és megtanítják, hogy a jelenlegi tudomány már a Marson kalandozik és, hogy ha türelmesen várunk néhány év múlva ez az űrtechnológia beköltözik az autónkba. Tehát egyúttal folyamatosan éljünk a jövőben is, hogy legyen miért hajtani a mókuskereket. Hurrá.  As a human race, it is clear that we have not yet woken up. Most of us are still at the caveman level of consciousness, except that they’ re driving cars and living in houses. We are now at the point where we understand that pain and wars and atrocities are not good. We see that, and that is something.
We also saw that humans are basically good, smiling from birth and kind when not tormented. But somehow, compassion and tact are missing. It is eradicated in our upbringing. In school we are taught to keep our mouths shut, we are taught history – to live in the past, to learn. And we are taught that current science is already adventuring on Mars and that if we wait patiently in a few years this space technology will be in our cars. So at the same time, let’s keep on living in the future, so that we have something to keep the hamster-wheel turning. Hooray.
Többek között egy fontos dolgot szándékosan nem tanítottak meg nekünk itt (ellentétben a keleti filozófiákkal):
a jelenben lenni. Örülni az életnek, a pillanatnak, az édes gyümölcsnek.
Hogy a megvilágosodás nem más, mint amikor a test, a lélek, a szellem jelen van egyazon pontban a téridőben. Ez veszélyes, mert ekkor nincs félelem, nincs híradó, nincs rettegés, nincs külső hatalom.  
Among other things, one important thing is deliberately not taught to us here (unlike in Eastern philosophies): Being in the present. To enjoy life, the moment, the sweet fruit. That enlightenment is nothing other than when body, soul, spirit are present at the same point in space-time. It is dangerous because then there is no fear, no news, no terror, no external power.
Így nem csoda, hogy nem fejlődtük még meg, ami szükséges lenne. Talán a többi milliók halála majd segít felébredni, hatni fog ránk, mert társas lények is vagyunk alapvetően. Ha így folytatjuk megtanuljuk az együttérzést, gyakoroljuk azt a gyászon keresztül.  So it is no wonder that we have not yet developed what is needed. Perhaps the death of millions of others will help us wake up, will affect us, because we are also basically social beings. If we continue like this we will learn compassion, we will practice it through grief.
Még nem érti a többség, hogy gyászban van. Ha elveszítünk egy babát, egy kisgyermeket Kínában vagy Afrikában és nincs benne a hírekben, nem tudunk róla. Azt mondják nem hat ránk. De ha egy globális energia és emberi kapcsolatok skálán/grafikonon nézzük, akkor világossá válik, hogy igen is hat ránk. Határozottan hat ránk. Mert, ha azt ki tudjuk mondani, hogy nem szabadott volna megtörténnie és az emberiségnek megvan az eszközrendszere arra, hogy a személyes tragédiákat megelőzze csupán azzal, hogy megváltoztatja ehhez illően a gondolkodását és viselkedését, akkor meg kell tennie. Ez idő és energiaigényes alapvetően. A helyzet az, hogy az idő elfogyott. Jelenleg az átlagos ember még nem érti ezt. Talán holnap.  Most people do not yet understand that they are in mourning. If you lose a baby, a small child in China or Africa and it’s not in the news, you don’t know about it. They say it doesn’t affect us. But if you look at it on a global energy and human relations scale/graph, it becomes clear that it does affect us. It is definitely affecting us. Because, if we can say that it should not have happened, and humanity has the means to prevent personal tragedies simply by changing its thinking and behaviour accordingly, then it must do so. It is time and energy consuming basically. The fact is that time is running out. At the moment the average person does not understand this. Maybe tomorrow.
Felébredni annyi, mint felelősséget vállalni, azért ami körülöttünk van, feltenni a kérdést: mi volt az én hozzájárulásom a világ helyzetéhez? Mit tudok tenni a kijavításában? Hogyan tudok segíteni?  To wake up is to take responsibility for what is around us, to ask: what was my contribution to the state of the world? What can I do to correct it? How can I help?
Következtetés egy hasonlaton keresztül:
Tegyük fel, hogy az emberek pillangó-bábok. Ugyanakkor a környezeti díszlet az, hogy erdőtűz közeleg. Ha felvágjuk a bábokat, akkor (ismert, hogy) a pillangók nem lesznek képesek repülni és hamar meghalnak, mert nem indul be a keringési rendszerük, amivel mozgatni tudnák a szárnyaikat. Az a képesség csak a bábfeltörésekkel járó erőfeszítéseknek köszönhetően alakul ki. Tehát az egyetlen lehetséges megoldás, ha időnként megkocogtatjuk őket. Lesznek, akik időben ébrednek, és elkerülik a tüzet. Ha mindenki fogékony és gyorsan ébred, akkor pedig nem lesz hatása az erdőtűznek.
– Legyen így.  
Conclusion through an analogy:
Suppose that humans are butterfly pupa. However, the environmental setting is that a forest fire is approaching. If we cut open the pupae, the butterflies (known to be) will not be able to fly and will die quickly because their circulatory systems will not be activated – that would necessary to move their wings. That ability is only developed through the effort of pupa popping. So the only possible solution is to tap them from time to time. Some will wake up in time and avoid the fire. And if everyone is receptive and wakes up quickly, there will be no effect from the forest fire.
– Let’s do it this way.
Eddig a helyzet leírása.
Nyilván ezen írás célja nem lehet csupán ennyi. Merre induljunk innen?
Kezdjük a félelem felszámolásával.
So far the situation is described.
Obviously, the purpose of this writing cannot be just that. Where do we go from here?
Let’s start by eliminating the fear.
https://youtu.be/5a00fg7RSRg

Merre lehet a megoldás, a kiút?
– Mindig a felelősség vállalással kezdődik.


Ehhez van, akinek végig kell járnia a gyász feldolgozásának szakaszait.
01.) tagadás,
02.) düh,
03.) depresszió,
04.) alkudozás,
05.) elfogadás,  

és van akinek erre nincs szüksége.
Innentől már közös az út.
06.) fel kell ismerni a helyzetünket – felismerés,
07.) megértés,
08.) elfogadás,
09.) együttérzés – ez nem jelent helyeslést,
10.) felelősség vállalás,
11.) kívánatos állapot teremtése,
12.) megbecsülés,
13.) szelídség,
14.) feltétel nélküli szeretet  
Where is the solution, the way out?
It always starts with taking responsibility.


Some people have to go through the stages of processing grief.
01.) denial,
02.) anger,
03.) depression,
04.) bargaining,
05.) acceptance,  

and some people don’t need it.
From here on, it’s a common path.
06.) we have to recognize our situation – recognition,
07.) understanding,
08.) acceptance,
09.) compassion – this does not mean approval,
10.) taking responsibility,
11.) creating the desirable state,
12.) appreciation,
13.) to be meek,
14.) unconditional love
https://www.youtube.com/watch?v=74QKtocShSA