A recept / The recipe | Nem az, aminek látszik / Not what it seems

“Oltóközpont”. Az emberek még mindig sorban állnak, hogy megkapják a kísérleti génterápiát, miközben egy injekciózottat mentőautóval visznek el!

EZT KI KÉNE TALÁLNI !

Ehhez a recept egy kicsit lejjebb.

“Vax site”. People STILL wait in line to get a shot (the experimental gene therapy), while an injected person is carried away by ambulance!

YOU CAN’T MAKE THIS UP!!

For this recipe a little further down.

A receptThe recipe
Olyan mérget kell az embereknek beadni, amit ők maguk önként kérnek gyógyszerként, noha világosan tudják, hogy senki sem vállal érte felelősséget, hogy az. Ezt kell elérni egy világméretű és hihető pánik kialakításával, amelyet a médián keresztül közvetítenek az embereknek. A pánikot egy láthatatlan ellenségre kell alapozni, amely állítólag mindenkit veszélyeztet. Egy végtelenül parányi vírust kell elhitetni, amely elszabadult és pusztítva gyilkol.People have to be given a poison that they themselves voluntarily ask for as a medicine, even though they clearly know that no one takes responsibility for it being so. This is to be achieved by creating a worldwide and credible panic, communicated to people through the media. The panic must be based on an invisible enemy that is supposedly a threat to everyone. An infinitesimal virus is to be made to believe that it is out of control and killing with devastation.
A láthatatlan ellenségtől mindenki megrémül, pont azért, mert láthatatlan, leleplezhetetlen és bárhol, bármikor “megjelenhet”, ahol csak emberek meghalnak. Ezután a helyzet komolyságát és súlyosságát érzékeltetendő lezárásokat, blokádokat, karanténokat kell elrendelni.The invisible enemy terrifies everyone, precisely because he is invisible, unmaskable and can “appear” anywhere, anytime, where only people die. Closures, blockades, quarantines must then be imposed to give a sense of the seriousness and gravity of the situation.
Félelmetes ruhákba beöltözött ápolókat, orvosokat kell látni a médiában, akik a fertőzött emberek körül sürögnek. Mindenkit távolságtartásra és maszkok viselésére kell kötelezni, kijárási tilalmakat foganatosítani és éjjel nappal bombázni az embereket a hírekben az elhunytak növekvő számáról, a korukról és sulykolni kell minden nap, hogy mennyivel “nőnek a számok”, az esetek, a halálok.Nurses dressed in scary clothes, doctors in the media, rushing around infected people. Everyone should be ordered to keep their distance and wear masks, curfews have to imposed and people have to bombarded day and night with news about the increasing number of deaths, their age and every day they should be deepen how much the numbers, the cases, the deaths are ‘increasing’.
Amikor a hisztéria így elindult, már megy minden magától, mint a karikócsapás, az emberek egymást fogják hergelni és pánikoltatni a társadalom minden rendű és rangú rétegében. Nem kell félni a lelepleződéstől, mert az emberi ostobaság határtalan. Természetesen a boncolásokat meg kell tiltani, nehogy az egész csalás ilyetén könnyen kitudódjon.Once the hysteria has started like this, it will all go off on its own, like a ” karikócsapás ” (pun on Katalin Pfizer’s scourge of humanity), people will be inciting and panicking each other in all walks of life. There is no need to fear exposure because human stupidity knows no bounds. Of course, autopsies have to banned, lest the whole fraud be so easily exposed.
Az ellenvéleményeket szigorúan el kell hallgattatni, a hivatalos médiából száműzni. Akik mégis látják a csalást, azokat “laposföld” hívőknek kell ábrázolni. Ők a társadalom ellenségei, akik „könnyelműségükkel” és „felelőtlenségükkel”, „tudatlanságukkal” az embereket „pusztulásba döntik”, ráadásul „rémhírterjesztők” is. Ha ez már megtörtént, akkor a vakcinafejlesztés heroikus küzdelmét kell bemutatni, hősöknek kikiáltva a méreganyag előállítóit.Dissent should be strictly silenced, banned from the official media. Those who do see the fraud should be portrayed as “flat earth” believers. They are the enemies of society who, through their “recklessness” and “irresponsibility”, “ignorance”, are leading people to “destruction”, and are also “scaremongers”. If this has already been done, then the heroic struggle of vaccine development must be presented, proclaiming the producers of the poison as heroes.
Nem szabad egyszerre sok vakcinát forgalomba hozni, hogy “hiány” lépjen fel, mert így válik még kelendőbbé és kívánatosabbá az oltóméreg. Az emberek így végeláthatatlan sorokban fogják az oltási pontokat megrohamozni, hogy megkaphassák a legkívánatosabb méregadagjukat.Not many vaccines should be marketed at the same time to create a “shortage”, which makes the vaccine-poison even more desirable and desirable. People will then rush to vaccination points in endless queues to get their most desirable dose of poison.
Mindezt célszerű még megspékelni “oltási igazolvánnyal”, amely biztosítja az oltottakat arról, hogy már védettek a láthatatlan ellenségtől. Nem árt előjogokkal sem felruházni őket, mert így még bölcsebbként láthatják önmagukat, amiért beoltatták magukat a méreginjekcióval és “szabaddá” váltak.This should be complemented by a “vaccination certificate” (green / covid pass) , which assures the vaccinated that they are already protected from the invisible enemy. It is also worth giving them privileges, so that they can see themselves as even wiser for having been vaccinated with the poison injection and becoming “free”.
Ezzel lehet a vonakodókat, a tisztán látókat is “kényszeríteni” az oltás felvételére. Az oltás következtében megbetegedő és meghaló emberekről nem szabad beszámolni a médiában. Ha ilyenekről mégis beszámolnak az érintettek, akkor az eseteket “véletlen egybeesésnek” kell kikiáltani, amely haláloknak, betegségeknek semmi közük nem lehet az oltásokhoz.This can also be used to “force” the reluctant, the clear-sighted, to take the vaccine. Media coverage of people falling ill or dying as a result of vaccination is prohibited. If such cases are reported, they should be declared ‘coincidences’, and the deaths and illnesses should have nothing to do with the vaccination.
Különben is, örüljenek az oltóméregtől megbetegedők, hogy megbetegedtek, mert különben a vírus végzett volna velük, legyenek hálásak megmentőiknek, jutalmazzák őket magas állami kitüntetésekkel és hatalmas pénzekkel. Ismerős valahonnan ez a science fiction ? Bárminemű hasonlóság a valóságos történésekkel természetesen csak a véletlen műve, mert mindez egy pihent elme kitalációja, egy “összeesküvés elmélet”.Anyway, let those who are sick from the vaccine poison be glad that they are sick, otherwise the virus would have killed them, be grateful to their saviours, reward them with high state honours and huge sums of money. Does this science fiction sound familiar ? Any resemblance to real events is, of course, a coincidence, because it is all the invention of a restless mind, a ‘conspiracy theory’.
Az égvilágon semmi alapja nincsen, hanem a “legvadabb laposföld” őrület, amely csak nevetséges módon arra lenne hivatott, hogy a szegény embereket eltántoríthassa a kitűnő tudósok által megalkotott életmentő gyógyszertől. Természetesen senki nem ül fel egy ilyen átlátszó provokációnak, mert az emberek bölcsek, tudatosak, műveltek és “felvilágosultak”, megvezethetetlenek.  

forrás: FB Kovács István  
It has no basis in fact, but is the “wildest flat earth” craze, designed only to ridiculously discourage poor people from taking the life-saving medicine created by excellent scientists. Of course, no one would sit up to such a transparent provocation, because people are wise, knowledgeable, educated and ‘enlightened’, unmistakable.    


source: FB István Kovács