AZ ÉRTELMISÉG ÉSZVESZTÉSE / THE LOSS OF REASON AMONG INTELLECTUALS

Találd ki, ki éli át az emberiség történetének legnagyobb pszichológiai hadműveletét?
Extreme psychological stress – Acute phase
AZ ÉRTELMISÉG ÉSZVESZTÉSETHE LOSS OF REASON AMONG INTELLECTUALS
A koronavírus megmutatta, hogy az értelmiség mintegy 99%-ának gyakorlatilag nincs gondolkodó́ képessége (csak kis szűk csöveken belül, azokat sem tudván és nem is akarván összekötni), nincs kritikai képessége, nincs ítélőképessége és nincs értelmi önállósága. És főleg nincs szellemi bátorsága. Hogyhogy?The crown virus has shown that about 99% of the intelligentsia have virtually no thinking ability (only within small narrow tubes, which they cannot and will not connect), no critical faculties, no judgement and no intellectual autonomy. And above all, it has no intellectual courage. How so?
Egy gondolkodó magyar pszichológus szerint azért, mert túl tekintélytisztelő. Jaroslav Belsky bécsi orvos szerint nárcizmusa, hiúsága miatt, mert fél az „összeesküvés-elmélet-hívő” bélyegtől és ezt a szűrőt még öncenzúra-szerűen belsővé is tette. Az ún. „egyszerű ember” azért képes oknyomozóbb gondolkodásra, mert ettől a bélyegtől nem, vagy kevésbé tart.  According to a thoughtful Hungarian psychologist, it is because he is too authoritarian. Jaroslav Belsky, a Viennese doctor, says it’s because of his narcissism, his vanity, his fear of the “conspiracy theorist” label, and even self-censoringly internalising this filter. The so-called. The so-called “common man” is capable of more investigative thinking because he is not, or less afraid of this stigma.
Ez mind igaz, de többről is van szó. Részben a fönti okokból az értelmiség túlságosan azonosult a fősodorral, a fősodratú hírcsatornákkal és a fősodratú tudománnyal. Ki a voltaképpeni fősodorral, a globálissal, ki egyfajta helyi/nemzeti fősodorral. Pedig a fősodor a nagytőke hangja, drága hirdetések, tulajdonlások, „támogatások” és összefonódások által, olykor a konkrét tudósítók kifejezett lekenyerezése által. Az értelmiség 99%-a számára a fősodor „a valóság”. És, ha egy állítás eltér a fősodor állításaitól, az értelmiségi elveszíti biztonságérzetét és szorongani kezd. Mint amikor a kisgyermek elveszti édesanyját a szeme elől.  All this is true, but there is more to it. Partly for the reasons above, the intelligentsia has become too identified with the mainstream, with the mainstream news channels and with mainstream science. Some with the real mainstream, the global mainstream, others with a kind of local/national mainstream. Yet the mainstream is the voice of big business, through expensive advertising, ownership, ‘subsidies’ and entanglements, sometimes through the explicit purchase of specific correspondents. For 99% of the intelligentsia, the mainstream is “reality”. And, if a claim differs from the mainstream claims, the intellectual loses his sense of security and becomes anxious. Like a small child losing sight of its mother.
Az értelmiségi, akár a kicsi gyermek: a fősodron csügg. Így van csak biztonság-érzete. Az értelmiség (99%-a) Fősodor Függő. Oly súlyosan függő, mint a morfinista. Ha megpróbálna eltávolodni a fösodortól, szeparáciolós szorongás tör rá. Az értelmiség: kisgyermek. A jelenség egyfajta komplexus. Igényli a lélektani tudományos kutatást. Mert kóros mértékű a függés: súlyosan zavarja az életképességet.  The intellectual, like the little child: hanging on the mass media. So he has only a sense of security. The intellectuals (99% of them) are Mainstream Dependent. As heavily dependent as the morphine addict. If he tries to distance himself from the mainspring, he is overcome by separation anxiety. Intellectuals: small children. The phenomenon is a kind of complex. It demands psychological scientific research. Because the addiction is pathological: it seriously interferes with the ability to live.
Mi is az elmezavar? Olyan lelki zavar, amelyikben a valósághoz való viszonyunk súlyosan károsodott. Ha azt tekintjük a valóságnak, amilyennek a valóságot láttatni akarják a legnagyobb gazdasági és hatalmi érdekek, akkor a valósághoz való viszonyunk nagy törést szenved. Az értelmiség fősodorhoz való kóros kötődése a kényszerneurózis egy fajtája. Az értelmiség állandó neurotikus „forrás”-keresése, „forrásokra” való kényszeres, kicsinyes, állandó hivatkozása, maga az állandó kényszeres hivatkozósdi hamis biztonságérzetet ad, mert a fősodor rendszerén belül marad, ott körbe-körbe jár.  What is insanity? A mental disorder in which our relationship with reality is severely impaired. If we take reality to be what the greatest economic and power interests want reality to be, then our relationship to reality is severely broken. The intellectuals’ pathological attachment to the mainstream is a form of obsessive neurosis. The intellectual’s constant neurotic search for ‘sources’, his compulsive, petty, constant reference to ‘sources’, the constant compulsive reference itself, gives him a false sense of security, because he remains within the system of the mainstream, he goes round and round in circles.  
Így történhetett meg, hogy mintegy 100 évig a „hiteles” tudomány a spenótot adta meg az egyik „legfontosabb vasforrásként” és a tizedesjel hibát száz évig senki sem vette észre, vagy ha észrevette, lehülyézték és befogták a száját a „hiteles forrásokra” hivatkozva. Ugyanez történt a D-vitaminnal: a napi szükséges adagjáról egy nullát lefelejtettek és a szükséges adag tizedét nevezték ki megfelelőnek mintegy 100 évig.  That’s how it happened that for about 100 years, “credible” science gave spinach as one of the “most important sources of iron” and no one noticed the decimal point error for a hundred years. Or, if someone did, they were called stupid and shut up, citing “authoritative sources”. The same thing happened with vitamin-D: a zero was omitted from the daily required dose and a tenth of the required dose was declared adequate for about 100 years.
A tévedésnek valószínűleg milliószám lettek halálos áldozatai: csontritkulás, combnyaktörés, érelmeszesedés, szív-érrendszeri betegségek, fertőző betegségek, több rák, a csontritkulás ellen adott durva gyógyszerek mellékhatásai, a női csontritkulás ellen adott ösztrogén okozta mellrák, krónikus gyulladásos betegségek stb. És hány hasonló vaskos tévedés bujkál még a tudományban! Valószínűleg az az állítás is ilyen, hogy az éghajlat-változás egyik legfőbb oka a széndioxid kibocsátás.  Millions of people have probably died as a result of this mistake: osteoporosis, fractured femurs, atherosclerosis, cardiovascular disease, infectious diseases, several cancers, side effects of harsh drugs for osteoporosis, estrogen-induced breast cancer from female osteoporosis, chronic inflammatory diseases, etc. And how many more such iron errors lurk in science! The claim that carbon dioxide emissions are one of the main causes of climate change is probably no different.
Az pedig végképp rendszerszintű tudománytalan állítása a fősodratú „tudománynak”, hogy az éghajlat védelmét a természet átfogó védelmétől elszakítva kell, vagy lehet megvalósítani. Így egy bajból legalább 5 másik nagyobbat csinálunk. Hajmeresztő „tudományos” programok vannak, amiknek inkább áldozata a természet és célja kevesek meggazdagodása (árnyékoló vegyszereket gyártani és juttatni a légkörbe; trágyázni a tengeri algákat; üzletelés szén-dioxid kvótákkal; elektromos autók a közlekedés rendszerszintű, szerkezeti átalakítása helyett stb.)  And it is an utterly systemic unscientific assertion of mainstream “science” that climate protection should or can be implemented in isolation from the overall protection of nature. Thus, we turn one problem into at least 5 other bigger ones. There are audacious ‘scientific’ programmes that victimise nature rather than the environment and aim to enrich the few (producing and releasing chemicals to shield the atmosphere; fertilising seaweed; trading carbon quotas; electric cars rather than systemic, structural changes to transport, etc.)
De nem elég, hogy az értelmiség a fősodor által hatalmi/gazdasági érdekek szószólója: még gondolatrendőrködik is és karaktergyilkolja, terrorizálja, elnémítja, cenzúrázza, elnyomja a másféle álláspont képviselőit. A hatalmitól eltérő tudományos álláspont képviselőit is, természetesen, véleményükkel együtt. Így nem csak önveszélyes, hanem közveszélyes is. A nagy globalizmus bíráló Michel Chossudovsky nem kevesebbet állít, minthogy „a globalizmus a nagytőke és az értelmiség paktuma”. A nagytőke hangja és karmestere hozzá a fősodor.  But it is not enough for the intellectuals to be the spokespersons of the mainstream power/economic interests: they also thought-police and character assassinate, terrorize, silence, censor, suppress dissent. Even those who hold a different scientific view from the one in power, of course, with their opinions. Thus it is not only self-dangerous, but also a public danger. Michel Chossudovsky, a critic of grand globalism, claims nothing less than that ‘globalism is a pact between big business and intellectuals’. The voice and conductor of big business is the mainspring.
Most a Világgazdasági Fórumon meghirdetett ún. „Great Reset” nevű erősen fasisztoid nagytőkés totalitárius program fenyegeti az emberiséget, amit a járványra és a szén-dioxidra hivatkozva vezetnek be. E program azt jelenti, hogy nagytőkés érdekeltségek, azaz az emberiség bajainak fő okozói teljhatalomra tartanak igényt az (általuk okozott) bajok „orvoslására”. Értjük? A bajokat okozó nagytőkések ellenünk fölállított diktatúrát követelnek a bajokra hivatkozva!  Now, the World Economic Forum’s so-called. A highly fascist, big-capitalist totalitarian program called “Great Reset” is threatening humanity, which is being introduced on the grounds of epidemics and carbon dioxide. This programme means that big business interests, the main causes of humanity’s ills, claim absolute power to ‘remedy’ the ills (they have caused). Do we understand? The big capitalists who cause the ills demand a dictatorship set up against us, claiming the ills!
Tessék beleolvasni a programba! Minden képzelődést fölülmúló hajmeresztő program, néhány hazug zöldeske és szociális hangzású díszítéssel: digitális koncentrációs tábor nekünk, az ember szinte szó szerinti digitális meztelenre vetkőztetése, sőt annál is több.   Méltán hasonlíthatjuk a helyzetet Hitler 1932-33-as hatalom átvételéhez. Nos, ebben az értelmiség (99%-a) szolgája és rendőre a globális nagytőkének: vagy mélyen hallgat a „Great Reset” fasiszta programról, vagy szépítgeti azt, sőt hazudik róla.”    

forrás: Wlacsil Zoltán, Karl B. Kiszely 🌿  

Tájékozódj, gondolkozz ne csak félj!  
Have a look at the programme! A hair-raising programme beyond all imagination, with a few lying “environmentalist” and social-sounding embellishments: a digital concentration camp for us, an almost literal digital stripping of the human naked, and more.   It is fair to compare the situation with Hitler’s takeover of power in 1932-33. Well, in this, the intelligentsia (99%) is the servant and policeman of the global big business: either deeply silent about the fascist programme of the “Great Reset”, or embellishing it, even lying about it.”  

source: Wlacsil, Zoltán, Karl B., Kiszely 🌿  

Get informed, think, don’t just be afraid!