v2 – A változatok világjárványának alattomos arca / The insidious face of a pandemic of variants – Geert Vanden Bossche (DVM, PhD)The insidious face of a pandemic of variants  A változatok világjárványának alattomos arca
A pro-vaccine warns:Egy oltáspárti figyelmeztet:
  
definition: virus shedding, viral shedding = The release of a virus from the host.   Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners Presence of virus in body secretions, in  excretions, or in body surface lesions with potential for disease transmission and infection.definíció: vírus ürítés, vírusos ürítés = A vírusnak a gazdaszervezetből való kiszabadulása.   Orvosi szótár, © 2009 Farlex and Partners A vírus jelenléte a testváladékban, a váladékban vagy a testfelszíni elváltozásokban, amely a betegség átvitelének és a fertőzésnek a lehetőségével jár.
Hello everyone  I recently stated that i would no longer post additional videos and that my interpretation of the current situation was that there is little response or little appetite of health authorities to listen to our warnings.Helló mindenki Nemrég kijelentettem, hogy én nem fogok többé további videókat közzétenni, és hogy a jelenlegi helyzetet úgy értelmezem, hogy az egészségügyi hatóságok kevéssé reagálnak, vagy nem sok kedvet mutatnak arra, hogy meghallgassák a figyelmeztetéseinket.
And that we would have no choice but to wait and see how the situation is evolving but now that there is seemingly a decision taken in a strong recommendation to also enroll youngsters in the covid 19 mass vaccination campaign.És hogy nem lenne más választásunk, mint hogy megvárjuk, hogyan alakul a helyzet, de most, hogy úgy tűnik, hogy határozott ajánlásban született döntés arról, hogy a fiatalokat is be kell vonni a covid 19 tömeges oltási kampányba.
And even children i have changed my mind and i feel like it is an obligation to continue and still do this very last video because this is this is simply unacceptable uh and it is just going to make the situation much worse.És még a gyerekeket is. Így meggondoltam magam, és úgy érzem, hogy kötelességem folytatni, és még  ezt a (legutolsó) videót csinálni, mert ez egyszerűen elfogadhatatlan, és a fiatalok “oltása” csak sokkal rosszabbá teszi a helyzetet.
But where does this idea to now also enroll children and youngsters in the mass vaccination campaign come from well there is actually today a lot of good news with regard to the results of this mass vaccination campaigns.De honnan származik ez az ötlet, hogy most már a gyermekeket és a fiatalokat is be kell vonni a tömeges oltási kampányba, nos, ma már sok jó hír van a tömeges oltási kampányok eredményeivel kapcsolatban.
And i will come back to this later on but basically the only thing that is still a little bit annoying or what seems annoying to held authorities and officials is that now we see a relatively increase in younger people getting covid 19 disease.Erre később még visszatérek, de alapvetően az egyetlen dolog, ami még mindig egy kicsit bosszantó, vagy ami bosszantónak tűnik a hatóságok és a tisztviselők számára, hogy most azt látjuk, hogy a fiatalabbak körében viszonylag megnövekedett a covid 19 betegség.
And therefore they think that the best solution to solve this problem is simply to vaccinate them as well so then why would a guy like me in light of all these good news oppose mass vaccination.És ezért úgy gondolják, hogy a legjobb megoldás a probléma  egyszerűen az, ha őket is beoltják. Tehát akkor miért ellenezné egy olyan ember, mint én, mindezen jó hírek fényében a tömeges oltást?
Because i’m not even pointing to all the secondary effects or the long-term effects that these vaccines may cause this is something a number of other experts are deeply involved in and working on i’m simply pointing to the epidemiological consequences of this mass vaccination.Nem  mutatok rá az összes másodlagos hatásra vagy a hosszú távú hatásokra, amelyeket ezek a vakcinák okozhatnak, ez olyasmi, amivel számos más szakértő is mélyen foglalkozik és dolgozik. Egyszerűen csak a tömeges oltás járványügyi következményeire mutatok rá.
And again i keep repeating that for me this is in terms of vaccine science a blunder of that is completely unprecedented and i can of course understand that this situation is very confusing to people on one hand side hearing all these “good news” in the media.És még egyszer megismétlem, hogy számomra ez az oltástudomány szempontjából teljesen példátlan baklövés, és természetesen megértem, hogy ez a helyzet nagyon zavaró az emberek számára, akik egyrészt hallják ezeket a “jó híreket” a médiában
And as i was saying i will come back to this about the success of this mass vaccination campaigns  and on the other hand hearing people like me and others say that this is in fact going to be if it doesn’t stop this is going to be to cause a catastrophe.– ahogy mondtam, vissza fogok térni erre a tömeges oltási kampányok “sikerére”. – Másrészt hallani olyan embereket, mint én és még másokat, akik azt mondják, hogy ez valójában  ha nem hagyjuk abba, akkor ez katasztrófát fog okozni.
And that is also the reason why i will undertake a very last  and ultimate attempt to explain in as simple words as i can what is currently going on  and why is it why so many people don’t see what’s coming.És ez az oka annak is, hogy egy legeslegutolsó és végső kísérletet teszek arra, hogy a lehető legegyszerűbb szavakkal elmagyarázzam, mi folyik jelenleg, és miért van az, hogy  olyan sok ember nem látja, hogy mi fog történni.
And i like to compare this with with an iceberg where we see today in the short term we see the tip of the iceberg which is very bright which is sun drenched right but the dark bulk of the iceberg is underwater  and you can only see this when you basically take a dive into the waters,Szeretem ezt egy jéghegyhez hasonlítani, ahol ma rövid távon a jéghegy csúcsát látjuk, ami nagyon világos, ami a napfényben van, de a jéghegy sötét része a víz alatt van, és ezt csak akkor láthatjuk, ha ténylegesen lemerülünk a vízbe,
and so but let’s first get back to  to the “good news” that we are hearing  and seeing today  and  which i need to confirm which is for example the fact that we are seeing a decrease in many countries that are well advanced with their mass vaccination campaigns we are seeing a decline in the morbidity  and the mortality rates we see that there is less illness in people who got vaccinated.de térjünk vissza először a “jó hírekhez”, amelyeket ma hallunk és látunk, és amelyeket meg kell erősítenem, például azt a tényt, hogy sok országban, ahol már előrehaladott állapotban vannak a tömeges oltási kampányok, csökkenést látunk a megbetegedési és halálozási arányokban, azt látjuk, hogy kevesebb a betegség azoknál az embereknél, akiket beoltottak.
And we also see that these people are even if they are infected with variants they are still capable of resisting severe disease and also if they don’t get a disease they will shed less virus even when infected with variants they will shed much less virus.És azt is látjuk, hogy ezek az emberek még akkor is képesek ellenállni a súlyos betegségnek, ha variánsokkal fertőzöttek, és ha nem kapnak betegséget, akkor is kevesebb vírust bocsátanak ki, még akkor is, ha variánsokkal fertőzöttek, sokkal kevesebb vírust bocsátanak ki.
Compared to somebody who would not be vaccinated  and on top these zero positivity rates are increasing in the population thanks to vaccination  and that also gives officials  and some expert advisors hope that we will soon reach the herd immunity which i completely disagree with as i have explained recentlyÖsszehasonlítva valakivel, aki nem lenne beoltva ;  Ráadásul a nulla (kovid) pozitivitási arány a védőoltásoknak köszönhetően növekszik a lakosság körében.  Ez azt a (hiú) reményt is adja a hivatalnokoknak és néhány szakértő tanácsadónak, hogy hamarosan elérjük a csorda/nyáj immunitást, amivel én egyáltalán nem értek egyet, ahogyan azt nemrégiben kifejtettem
in one of the Q&A-s so despite all these good news  and these are facts  and data why then am i saying that this pandemic is not is not at all moving into the right direction  and in order to be able to understand thisaz egyik kérdezz-felelkben (Q&A). – Tehát mindezen jó hírek, tények és adatok ellenére miért mondom azt, hogy ez a világjárvány egyáltalán nem halad a helyes irányba, és annak érdekében, hogy ezt megérthessük
one has to take a look at the effect of mass vaccination on the transmission dynamics of of this pandemic the transmission of the variants  and also the evolution of the variance because when i’m saying that it’s not evolving or going into the right direction it is.meg kell vizsgálni a tömeges védőoltások hatását a világjárvány terjedési dinamikájára, a változatok terjedésére és a variancia alakulására, mert amikor azt mondom, hogy nem fejlődik, vagy nem a megfelelő irányba halad, az
of course due to the variance so uh let’s maybe have a look at  and I’ve made a cartoon to make this um more clear hopefully  and if we if you look at for example the situation that is currently most representative.természetesen az eltérés miatt van, szóval nézzük meg, és készítettem egy rajzot, hogy ez (remélhetőleg) világosabb legyen. Nézzük meg például a helyzetet, ami jelenleg a legreprezentatívabb.
Or the most representative situation which is which is happening in occurring in many countries right now we see that we are starting these mass vaccinations on what i call a background of relatively high morbidity.Vagy a legreprezentatívabb helyzet, ami jelenleg sok országban történik, azt látjuk, hogy ezeket a tömeges oltásokat – az én terminológiámban:  viszonylag magas megbetegedési háttérrel kezdjük el.
So this is to say that countries often start mass vaccination So this is to say that countries often start mass vaccination when of course there is already a substantial number of cases of disease  and infection rates are high so what is then happening is uh is very clearly the following you see that people who are vulnerable so typically the elderly will get the disease.Ez azt jelenti, hogy az országok gyakran akkor kezdik el a tömeges oltást, amikor már jelentős számú a megbetegedés és a magas fertőzési arány, így aztán az következik be, hogy az emberek, akik sérülékenyek, tehát jellemzően az idősek, elkapják a betegséget.
And they can of course also infect other vulnerable people but when the infection pressure increases when many people get illness.És természetesen más veszélyeztetett embereket is megfertőzhetnek. Akkor nő meg a fertőzési nyomás, ha sokan megbetegszenek.
And especially people who get a disease shed a lot of virus the infectious pressure will increase  and then it’s even possible that even people at a younger age that are less vulnerable  and who were previously protected due to their natural immunity get a disease.És különösen azok az emberek, akik megbetegednek, ők sok vírust bocsátanak ki. A fertőző nyomás megnő, és akkor még az is lehetséges, hogy még a fiatalabb korban lévő, kevésbé sebezhető emberek is megbetegednek, akik korábban védettek voltak a természetes immunitásuk miatt.
I have explained this multiple times that this is due to the fact that when the infectious pressure increases the likelihood that somebody who got previously protected was asymptomatically infected will now be exposed to the virus at a time where his long-lived antibodies are still present then this person becomes much more susceptible.Ezt már többször elmagyaráztam, hogy ez annak köszönhető, hogy amikor a fertőzési nyomás megnő annak a valószínűsége, hogy valaki, aki korábban védett volt és tünetmentesen fertőződött  – ha most olyan időpontban kerül kapcsolatba a vírussal, amikor a hosszú életű antitestjei még jelen vannak, akkor ez a személy sokkal fogékonyabbá válik.
Because the short-lived antibodies that are directed against the spike protein will suppress the natural antibodies  and so the increase in infectious pressure is clearly responsible for shifting to some extent the disease to a younger population group.Mivel a rövid életű antitestek, amelyek a tüskefehérje ellen irányulnak, elnyomják a természetes antitesteket. így a fertőzési nyomás növekedése egyértelműen felelős azért, hogy a betegség bizonyos mértékig egy fiatalabb népességcsoportra tolódik át.
And that is what we have been seeing all along in several different countries so now when you start to mass vaccinate people what is going to happen well first of all very clearly you will prevent in a substantial way the number of cases of disease.És ez az, amit mindvégig láttunk számos különböző országban, így most, amikor elkezdjük az emberek tömeges beoltását, mi fog történni, nos, először is, nagyon egyértelműen meg fogjuk akadályozni a megbetegedések számának jelentős mértékű növekedését.
Because you will protect vulnerable people essentially when you start your vaccination campaign into this most vulnerable group for example the elderly people who are immunosuppressed etc  and have underlying diseases.Mert alapvetően a veszélyeztetett embereket fogja megvédeni, ha a vakcinázási kampányt ebben a legveszélyeztetettebb csoportban kezdi meg, például az időseknél, akik immunszupprimáltak stb. és alapbetegségben szenvednek.
But on top because you protect these people from disease so there will be much less virus shaped  and much less virus circulating you will automatically have a beneficial impact also on younger age groups .De  először is, mivel megvédi ezeket az embereket a betegségtől, így sokkal kevesebb vírus alakul ki és sokkal kevesebb vírus kering, automatikusan jótékony hatással lesz a fiatalabb korosztályokra is.
Because you will also indirectly protect them from becoming more susceptible and getting the disease so that is what we are currently seeing the effect of the mass vaccination where the mortality  and mobility rates are going down to some extent in a very spectacular way one must say.Mert közvetve megvédi őket attól is, hogy fogékonyabbá váljanak és megbetegedjenek, így jelenleg a tömeges védőoltások hatását látjuk, ahol a halálozási és megbetegedési arányok bizonyos mértékig nagyon látványosan csökkennek, azt kell mondanom, hogy igen látványosan.
So but what does this mean what does this now mean in terms of virus transmission virus circulation in for example the people who get vaccinated because what we know is that people who are vaccinated they cannot completely eliminate the virus when they are infected when they become infectedDe mit jelent ez, mit jelent ez most a vírus terjedése szempontjából a vírus keringése például a beoltott emberekben, mert azt tudjuk, hogy a beoltott emberek nem tudják teljesen kiirtani a vírust, amikor megfertőződnek, amikor fertőzöttekké válnak.
Why is this well there is a number of reasons but uh bear in mind that variants were already circulating before we started the mass vaccination campaigns  and so when people who are vaccinated come in contact with variants they cannot eliminate this virus completely.Ennek számos oka van, de ne feledjük, hogy a változatok már azelőtt is keringtek, hogy megkezdtük volna a tömeges oltási kampányokat, és így amikor a beoltott emberek kapcsolatba kerülnek a változatokkal, nem tudják teljesen kiirtani a vírust.
Because their vaccinal antibodies do not match very very well with the spike protein of the variants because the spike protein in the variance is a different version as you all know from the one that is used in the vaccines.Mert a vakcinában lévő antitestek nem nagyon illeszkednek a variánsok tüske fehérjéjéhez, mert a variánsban lévő tüske fehérje, mint azt mindannyian tudják, egy másik változat, mint amit a vakcinákban használnak.

The background of Geert Vanden Bossche (DVM, PhD)Geert Vanden Bossche (DVM, PhD) háttere
Geert Vanden Bossche received his DVM from the University of Ghent, Belgium, and his PhD degree in Virology from the University of Hohenheim, Germany.
He held adjunct faculty appointments at universities in Belgium and Germany.
After his career in Academia, Geert joined several vaccine companies (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) to serve various roles in vaccine R&D as well as in late vaccine development.
Geert then moved on to join the Bill & Melinda Gates Foundation’s Global Health Discovery team in Seattle (USA) as Senior Program Officer;
he then worked with the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) in Geneva as Senior Ebola Program Manager.
At GAVI he tracked efforts to develop an Ebola vaccine.
He also represented GAVI in fora with other partners, including WHO, to review progress on the fight against Ebola and to build plans for global pandemic preparedness.
Back in 2015, Geert scrutinized and questioned the safety of the Ebola vaccine that was used in ring vaccination trials conducted by WHO in Guinea.
His critical scientific analysis and report on the data published by WHO in the Lancet in 2015 was sent to all international health and regulatory authorities involved in the Ebola vaccination program.
After working for GAVI, Geert joined the German Center for Infection Research in Cologne as Head of the Vaccine Development Office.
He is at present primarily serving as a Biotech/ Vaccine consultant while also conducting his own research on Natural Killer cell-based vaccines.  
Geert Vanden Bossche a belgiumi Genti Egyetemen szerzett DVM fokozatot, és a németországi Hohenheimi Egyetemen doktorált virológiából. Belgiumi és németországi egyetemek adjunktusa volt. Akadémiai karrierje után Geert több vakcinavállalathoz (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) csatlakozott, ahol különböző szerepeket töltött be a vakcinák kutatás-fejlesztésében, valamint a késői vakcinák fejlesztésében. Ezt követően Geert a Bill & Melinda Gates Alapítvány globális egészségügyi felfedező csoportjához csatlakozott Seattle-ben (USA), mint vezető programfelelős; ezután a Globális Szövetség az Oltásokért és Immunizációért (GAVI) genfi központjában dolgozott vezető ebola programmenedzserként. A GAVI-nál nyomon követte az ebola elleni vakcina kifejlesztésére irányuló erőfeszítéseket. A GAVI-t más partnerekkel, többek között a WHO-val tartott fórumokon is képviselte, hogy áttekintsék az ebola elleni küzdelemben elért eredményeket, és terveket készítsenek a világméretű világjárványra való felkészültségre. Még 2015-ben Geert alaposan megvizsgálta és megkérdőjelezte a WHO által Guineában végzett gyűrűs oltási kísérletek során használt ebola elleni vakcina biztonságosságát. A WHO által a Lancet című folyóiratban 2015-ben közzétett adatokról szóló kritikus tudományos elemzését és jelentését elküldték az ebola elleni oltási programban részt vevő valamennyi nemzetközi egészségügyi és szabályozó hatóságnak. A GAVI-nál végzett munkája után Geert a kölni Német Infekciókutató Központhoz csatlakozott, ahol az oltóanyag-fejlesztési iroda vezetője volt. Jelenleg elsősorban biotechnológiai/vakcinaügyi tanácsadóként tevékenykedik, miközben saját kutatásokat is folytat a természetes ölősejt-alapú vakcinákkal kapcsolatban.