Proof that puts an end to the Sars-CoV-2 Narrative / Bizonyíték, amely véget vet a Sars-CoV-2 narratívának | Sucharit Bhakdi professzor

sources / források:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=xf18fwAHVFA
BRAND NEW TUBE: https://brandnewtube.com/watch/895vxLrSVgHYH7y
ODYSEE: https://odysee.com/@OracleFilms:1/Dr.-Sucharit-Bhakdi-Oracle-Films-Message-HD:1?r=EPrs4aBK5AuJKJCNxG9kGHS96ytPAvbb
RUMBLE: https://rumble.com/vjktjf-an-urgent-message-from-professor-sucharit-bhakdi.html

Scientific literature references for Dr. Bhakdi’s presentation / Dr. Bhakdi előadásának tudományos szakirodalmi hivatkozásai:
– SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity /
A SARS-CoV-2 a betegség súlyosságától függetlenül robusztus adaptív immunválaszt vált ki
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036 (v important DK)
– Human IgG and IgA responses to COVID-19 mRNA vaccines /
Humán IgG és IgA válaszok COVID-19 mRNS vakcinákra
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249499 v. imp. IgG IgA response to mRNA vacc. +++
– Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients /
Az mRNS-1273 vakcinát kapó személyek plazmájában kimutatott cirkuláló SARS-CoV-2 vakcinaantigén
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075 (key spike and IgG after vacc / kulcs tüske és IgG a vakcinázás után)
– SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD, and S2 /
A SARS-CoV-2 mRNS vakcinázás funkcionálisan különböző antitesteket indukál az NTD, RBD és S2 ellen.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.005 (third IgG response to vaccine paper / harmadik IgG válasz a vakcina kutatás)


Professor Sucharit Bhakdi: The good news today is that scientific publications have just appeared that put an end to the whole narrative. What one has been made to believe up to now is that the SARS-CoV-2 virus is so new that our immune system will not recognize it and therefore when the need arises the immune system will not respond in time with the production of antibodies that they could save our lives and that’s why we need to be vaccinated. That’s why the whole world needs to be vaccinated.Sucharit Bhakdi professzor: A mai jó hír az, hogy olyan tudományos publikációk jelentek meg, amelyek véget vetnek ennek az egész narratívának. Amit eddig elhitettek az emberrel, hogy a SARS-CoV-2 vírus annyira új, hogy az immunrendszerünk nem fogja felismerni, és ezért amikor szükség lesz rá, az immunrendszer nem fog időben reagálni az antitestek termelésével, amelyek megmenthetnék az életünket, és ezért kell beoltani magunkat. Ezért kell az egész világot beoltani.
Scientific publications that have appeared in the last weeks, as I said, put an end to this narrative because it turns out that the corona SARS-CoV-2 virus and its descendants are not so different from the old normal coronaviruses that it would not be recognized by the immune system. I try to explain this with this chart here. This is the immune system, and the immune system can make many components. One of them are the antibodies that the immune system will make when it meets a new opponent of virus.Az elmúlt hetekben megjelent tudományos publikációk, mint említettem, véget vetnek ennek a narratívának, mert kiderült, hogy a SARS-CoV-2 vírus és leszármazottai nem különböznek annyira a régi, normális koronavírusoktól, hogy az immunrendszer ne ismerné fel őket. Ezt próbálom megmagyarázni ezzel a táblázattal itt. Ez az immunrendszer, és az immunrendszer sokféle összetevőt tud készíteni. Az egyik ezek közül az antitestek, amelyeket az immunrendszer akkor hoz létre, amikor egy új vírusellenféllel találkozik.
Depending on whether the immune system recalls that it has seen this virus before or not, the response will be slow. A first response is always slow, takes about four weeks for the antibodies to be made, and these antibodies are called IgM, immunoglobulin M. If, however, the immune system has seen this virus before and remembers it, because the immune system has a memory, then it quickly makes other antibodies which are called IgG and IgA. These are recall antibodies.  Attól függően, hogy az immunrendszer emlékszik-e arra, hogy már látta ezt a vírust, vagy sem, a válaszlépés lassú lesz. Az első válasz mindig lassú, körülbelül négy hétig tart, amíg az antitestek létrejönnek, és ezeket az antitesteket IgM-nek, immunglobulin M-nek nevezik. Ha azonban az immunrendszer már látta ezt a vírust korábban, és emlékszik rá, mert az immunrendszernek van memóriája, akkor gyorsan más antitesteket termel, amelyeket IgG-nek és IgA-nak neveznek. Ezek az emlékeztető antitestek.
These antibodies serve principally two functions. One function is that if it’s a virus that the antibodies are supposed to combat, the antibodies can try to prevent the entry of the virus into your cell. This is what the antibodies to corona are supposed to do. They are called protective antibodies because they protect the cell from getting infected by the virus. If, however, the cell does get infected, then lymphocytes are there behind the scenes that will come out and recognize that the cell is infected, and these killer lymphocytes have their duty to kill the cell.  Ezek az antitestek alapvetően két funkciót látnak el. Az egyik funkció az, hogy ha egy vírus az, ami ellen az antitesteknek küzdeniük kell, akkor az antitestek megpróbálják megakadályozni a vírus bejutását a sejtbe. Ez az, amit a korona ellenes antitesteknek kellene tenniük. Védő antitesteknek nevezik őket, mert megvédik a sejtet attól, hogy a vírus megfertőzze. Ha azonban a sejt mégis megfertőződik, akkor a háttérben ott vannak a limfociták, amelyek kijönnek, és felismerik, hogy a sejt fertőzött, és ezeknek a gyilkos limfocitáknak az a feladatuk, hogy megöljék a sejtet.
Once the cell is killed, the virus factory is destroyed, the virus can’t be produced anymore and you get up and go back to work. The other function of antibodies, major function, is that if the antibodies are directed against a bacterium or a fungal, then these antibodies will bind to the bacteria and that will cause another arm of the immune system to be activated.  Amint a sejt elpusztul, a vírusgyár megsemmisül, a vírus nem tud többé termelődni, Ön pedig felkel és visszamegy dolgozni. Az antitestek másik funkciója, fő funkciója az, hogy ha az antitestek egy baktérium vagy egy gomba ellen irányulnak, akkor ezek az antitestek a baktériumhoz kötődnek, és ez az immunrendszer egy másik ágának aktiválódását okozza.
This is so-called complement because it complements the action of the antibodies, and leukocytes. Leukocytes are the cells that eat. These are cells that are in your blood and they’re circulating all the time and they’re waiting for these bacteria to come into your blood, be coated with antibodies, and then they will come and eat them. Thus are you protected by your antibodies against bacteria.  Ez az úgynevezett komplement, mert kiegészíti az antitestek és a leukociták hatását. A leukociták azok a sejtek, amelyek esznek. Ezek olyan sejtek, amelyek a vérben vannak, és állandóan keringenek, arra várva, hogy ezek a baktériumok a vérbe kerüljenek, ilyenkor az antitestek megjelölik, bevonják őket, ekkor jönnek a leukociták és megeszik azokat. Így te védve vagy az antitestek által a baktériumokkal szemben.
We have actually two major arms of the immune system. One, the lymphocytes that are directed against viruses and virus-infected cells, and the others are leukocytes that are directed against bacteria. It’s like the navy and the air force. [chuckles]. Air force; navy, and both are really deadly. They take care of all the viruses that you are confronted with and all the bacteria normally.Az immunrendszernek tulajdonképpen két fő ága van. Az egyik a limfociták, amelyek a vírusok és a vírusfertőzött sejtek ellen irányulnak, a másik pedig a leukociták, amelyek a baktériumok ellen irányulnak. Olyan ez, mint a haditengerészet és a légierő. [kuncog]. Légierő; haditengerészet, és mindkettő nagyon halálos. Elintézik az összes vírust, amivel szembesülsz, és az összes baktériumot normál esetben.
The question is now is our immune system really blind to the new so-called “new” SARS-CoV-2 virus question. This can be answered very simply. For that, what one has to do is, one has to inject this virus or the virus gene into the body and see how long the immune system takes to make the antibodies against this gene. This was done by three independent American research groups in the last weeks and published. Everyone can go and have a look at these papers, and everyone should look at the papers because two questions arise. First, was the antibody response fast or slow.  A kérdés most az, hogy az immunrendszerünk valóban vak-e az, úgynevezett “új” SARS-CoV-2 vírus kérdésére. Erre nagyon egyszerűen lehet válaszolni. Ehhez azt kell tennünk, hogy befecskendezzük ezt a vírust vagy a vírus génjét a szervezetbe, és megnézzük, hogy az immunrendszernek mennyi időbe telik, amíg antitesteket termel a gén ellen. Ezt három független amerikai kutatócsoport végezte el az elmúlt hetekben és tette közzé. Mindenki megnézheti ezeket a kutatási papírokat, és mindenkinek meg kellene néznie ezeket a papírokat, mert két kérdés merül fel. Először is, gyors vagy lassú volt az antitestválasz.
This would be fast, and this would be slow. 30 days; 10 days, or 5 days even. If it were fast, did the antibodies carry the correct label, IgG, IgA, or the wrong label. What do you think? I’m going to ask you. The Americans measured, in the blood, the appearance of the antibodies every day. The people who are telling you that you should get vaccinated are going to say, of course, there were IgM antibodies because this was blind to them, but the fact is the opposite. All groups found out that everyone who had been vaccinated responded with IgG and IgA antibodies within days after the vaccination, which is absolute proof that it’s a recall response to something that the immune system has recognized.  Ez gyors lenne (IgG, IgA), ez pedig lassú (IgM). 30 nap; 10 nap, vagy akár 5 nap. Ha gyors lenne, akkor az antitestek a megfelelő címkét viselnének IgG, IgA, vagy rossz a címke? Mit gondolsz? Megkérdezem. Az amerikaiak minden nap megmérték, a vérben az antitestek megjelenését. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy oltassátok be magatokat, azt fogják mondani, hogy persze, hogy IgM antitestek voltak, mert ez láthatatlan volt számukra, de a tény az ellenkezője. Minden csoport megállapította, hogy mindenki, akit beoltottak, IgG és IgA antitestekkel reagált az oltást követő napokon belül, ami abszolút bizonyíték arra, hogy ez egy emlékező válasz valamire, amit az immunrendszer felismert.  
You may ask me, “How can this be?” The answer is very simple. Look, this is the grasping hand of the virus. This is the spike, and the spike is there to grasp the handle of the door to your cell to get in. The antibody comes and forces itself into the jaw, like the crocodile, the mouth is open, it stops the crocodile from closing its mouth. Of course, this is not completely correct, but it will do as a picture for you all right.  Talán azt kérdezitek tőlem: “Hogyan lehetséges ez?” A válasz nagyon egyszerű. Nézd, ez a vírus megragadó keze. Ez a tüske, és a tüske azért van ott, hogy megragadja a sejtetek ajtajának kilincsét, hogy bejusson. Az antitest jön, és bepréseli magát az állkapocsba, mint a krokodil, a száj nyitva van, megakadályozza a krokodilt abban, hogy becsukja a száját. Ez persze nem teljesen helyes, de képként megteszi nektek, rendben.
This key that enters into the mouth, of course, it’s not a perfect fit, so you could change a thing or two and it will still go in. This is the difference between coronaviruses and influenza flu viruses, the real flu, which has really caused pandemics because flu viruses can completely change the whole hand so that the hand looks like this suddenly and then your antibodies don’t fit into that.  Ez a kulcs, ami a szájba kerül, természetesen nem tökéletesen illeszkedik, így egy-két dolgot megváltoztathatsz rajta, és még mindig be fog menni. Ez a különbség a koronavírusok és az influenzavírusok, az igazi influenza között, ami valóban világjárványokat okozott, mert az influenzavírusok teljesen meg tudják változtatni az egész kezet, hogy a kéz hirtelen így nézzen ki, és akkor az antitestek nem férnek bele.  
This is something that the coronaviruses can never do. They can’t. They can only change the shape of the fingers, and that’s not enough to fool the immune system. It’s that simple. This applies to all the variants, so forget it if someone tells you that you’re not immune against the variants. The fact is, of course, that the immune system doesn’t splurge. It keeps its antibodies in a locker, just like you have money in a bank. You don’t go around throwing your money out of your pockets; you get the money out of the bank when you need it. That’s what happens to the immune system.  Erre a koronavírusok soha nem képesek. Nem tudnak. Csak az ujjak alakját tudják megváltoztatni, és ez nem elég ahhoz, hogy becsapják az immunrendszert. Ez ilyen egyszerű. Ez az összes változatra vonatkozik, tehát felejtsd el, ha valaki azt mondja, hogy nem vagy immunis a változatok ellen. A helyzet persze az, hogy az immunrendszer nem pazarol. Az antitesteket egy szekrényben tartja, ahogyan neked is van pénzed a bankban. Nem dobálod ki a pénzt a zsebedből, hanem akkor veszed ki a bankból, amikor szükséged van rá. Ez történik az immunrendszerrel is.
Wonderfully enough, another publication, coming from Denmark, another one, showed that true infections with the SARS-CoV-2 do exactly the same, meaning that everyone who has had an infection, even if he’s asymptomatic, no symptoms, the virus just gets into your throat, multiplies a bit and gets thrown out again, even then, the immune system responds by making IgG and IgA antibodies, meaning that you have the money in the bank.Csodálatos módon egy másik publikáció, amely Dániából származik, kimutatta, hogy a SARS-CoV-2-vel való valódi fertőzések pontosan ugyanezt teszik. Ami azt jelenti, hogy mindenkinek, akinek volt már egy fertőzése, még akkor is, ha tünetmentes volt védett. Hogy nincs tüneted, a vírus attól még csak bejut a torkodba, egy kicsit szaporodik és újra legyőzi a szervezet, még akkor is, ha az immunrendszer IgG és IgA antitestek termelésével válaszol, ami azt jelenti, hogy a pénz a bankban van.               
This means, dear fellow citizens, that the herd immunity is already present but kept under lock and key like a treasure, but it can be mobilized at any time you want. This is like a dog and its master. The dog is the immune system, the master, in this case, would be the virus. The moment the virus comes near to the house, gets back, the dog senses that the virus is coming, begins wagging its tail, begins barking, throwing out the antibodies to say hello to the „master”.  Ez azt jelenti, kedves polgártársaim, hogy a csorda/nyáj immunitás már jelen van, de kincsként zár alatt tartják, de bármikor mozgósítható, amikor csak akarják. Ez olyan, mint a kutya és a gazdája. A kutya az immunrendszer, a gazda ebben az esetben a vírus lenne. Abban a pillanatban, amikor a vírus a ház közelébe kerül, visszaér, a kutya megérzi, hogy jön a vírus, elkezdi csóválni a farkát, ugatni kezd, kibocsájtja az antitesteket, hogy köszönjön a „gazdának”.
This virus always first enters through the front door, goes into your throat, and it takes days to multiply, and if it multiplies in your throat, it doesn’t matter, it only kills you if it gets to your lungs. Now we know that this is enough time for you and me or anyone because the Danes showed that over 99% of all people running around have this treasure in that role. They have the treasure and they could mobilize the IgG and IgA antibodies, even when the virus was only in the throat.  Ez a vírus mindig először a bejárati ajtón keresztül jut be, a torkodba, és napokig tart, amíg elszaporodik, és ha a torkodban elszaporodik, az nem számít, csak akkor öl meg, ha eljut a tüdődbe. Most már tudjuk, hogy ez az idő elég neked és nekem vagy bárkinek, mert a dánok kimutatták, hogy az emberek több mint 99%-ában ez a kincs működőképes. Nekik megvolt/van ez a kincsük, és képesek voltak mozgósítani az IgG és IgA antitestek segítségével (az immunrendszert), még akkor is, ha a vírus csak a torokban volt.
Isn’t this a piece of wonderful news? I think it causes us to realize that we can cast the dread of this pandemic away and return to a wonderful world, return to our friends, our beloved ones, join hands with them and rejoice. The pandemic as well is not existent as a mortally dangerous new disease. The second piece of news I have for you is that this will not only cause vaccination to be unnecessary but also says if the vaccination carries any danger whatsoever, it must be stopped because there is no benefit. If it only contains danger, then it is the duty of the doctors and the authorities not to undertake vaccination.  Hát nem csodálatos hír ez? Azt hiszem, ez arra késztet bennünket, hogy ismerjük fel, hogy elengedhetjük a világjárványtól való rettegést, és visszatérhetünk egy csodálatos világba, visszatérhetünk barátainkhoz, szeretteinkhez, kezet foghatunk velük és örülhetünk. A világjárvány sem létezik, mint egy halálosan veszélyes új betegség. A második hír, amit nektek tudok mondani, az az, hogy ez nem csak azt eredményezi, hogy az oltás szükségtelenné válik, hanem azt is mondja, hogy ha az oltás bármilyen veszélyt hordoz magában, akkor le kell állítani, mert nincs haszna. Ha csak veszélyt tartalmaz, akkor az orvosok és a hatóságok kötelessége, hogy ne vállalják fel az oltást.
Let me tell you something very, very alarming, so alarming that this piece of news is just as important as the good piece of news. This comes also from the publications that have just appeared. We’ll go back to this chart here. I told you, they „vaccinated”, they found that the IgG and IgA antibodies came immediately, then they waited for another two weeks or three weeks, and then they gave the people a second shot. What did they see? They saw that the IgG and IgA levels immediately continued to rise, which is what a booster is supposed to do.  Hadd mondjak valami nagyon, nagyon riasztó dolgot, olyannyira riasztó, hogy ez a hír legalább olyan fontos, mint a jó hír. Ez is a most megjelent kiadványokból származik. Visszatérünk erre a grafikonra itt. Említettem, hogy a „beoltottaknál” azt találták, hogy az IgG és IgA antitestek azonnal megjelentek. Ez után vártak még két-három hetet, majd adtak egy második oltást az embereknek. És mit láttak? Azt látták, hogy az IgG és IgA szintek azonnal tovább emelkedtek, amire (egy következő) emlékeztető „oltásnak” kellene szolgálnia.
However, now listen very carefully, look at this, this is a vessel wall, this is your blood, it is now known that the genes that are injected into your body will enter the bloodstream and it is absolutely certain now that these genes are going to enter the cells that line the vessel wall because these are the cells that they contact. What happens when the cells that line the vessel walls begin to produce these spikes? The spikes will then be produced by the cell and protrude from the cell surface into the bloodstream.  Azonban most nagyon figyelmesen figyeljetek, nézzétek meg ezt, ez egy érfal, ez a véretek, most már tudjuk, hogy a testetekbe befecskendezett gének bejutnak a véráramba, és most már teljesen biztos, hogy ezek a gének az érfalban lévő sejtekbe fognak bejutni, mert ezek azok a sejtek, amelyekkel érintkeznek. Mi történik, amikor az érfalakat bélelő sejtek elkezdik termelni ezeket a tüskéket? A tüskéket akkor a sejt termelni fogja, és azok a sejtfelszínről a véráramba nyúlnak.
These cells are going to be recognized by your lymphocytes that are born or given to you by the dear Lord to kill those cells that are making the virus or the virus protein. Any virus protein. These lymphocytes are going to mount the attack on your vessel walls. This is the first way towards clot formation that as we know is happening all over the place all over the world.Ezeket a sejteket fel fogják ismerni a limfociták, amelyek azért születnek vagy adta nektek a drága Isten, hogy megöljék azokat a sejteket, amelyek a vírust vagy a vírusfehérjét termelik. Bármilyen vírusfehérjét. Ezek a limfociták támadást indítanak az érfalak ellen. Ez az első út a vérrögképződés felé, ami, mint tudjuk, mindenhol a világon mindenütt megtörténik.
At the beginning, after the first vaccination, this danger is bad and is already terrible in itself, if your killer lymphocytes start trying to kill you, but at that time, during the first 7 to 10 days, there are still no antibodies. There are not yet any antibodies. However, after three or four weeks, there are masses of antibodies all over the place in your blood and if you dare to repeat this performance and start to put those spikes out into your blood, God help you because now not only the killer lymphocytes are going to attack, antibodies and complement and leukocytes are also going to attack thinking that your cells that are producing these spikes are bacteria and they are going to try to eat your vessel wall cells.Az elején, az első oltás után ez a veszély rossz, és már önmagában is szörnyű, ha a gyilkos limfociták elkezdenek ölni, de ekkor, az első 7-10 napban még nincsenek ellenanyagok. Még nincsenek antitestek. Három vagy négy hét elteltével azonban már antitestek tömegei vannak mindenütt a véredben, és ha meg mered ismételni ezt az egészet, és elkezded ezeket a tüske fehérjéket ismét a véredbe juttatni, akkor Isten segíts, mert most már nemcsak a gyilkos limfociták fognak támadni, hanem az antitestek és a komplement és a leukociták is támadni fognak, azt gondolva, hogy a sejtjeid, amelyek ezeket a tüskéket termelik, baktériumok, és megpróbálják megenni az érfalsejtjeidet.
This attack of the air force and the navy on a single cell target has never been seen before. There’s no situation because either you’re combating a virus or you’re combating a bacteria. Mixed infections that go through the body are actually virtually unknown. We have the unique situation that has been created by the vaccination that is in a way extremely interesting because no one knows what the outcome will be. However, the vision is so horrible and so awful and terrifying that I myself don’t really want to know the answer, and I don’t want this answer to become known. I want you to decide to not take the second shot, not only the second shot, but any shot thereafter is going to place your life in danger.  A légierő és a haditengerészet ilyen támadására egyetlen sejt ellen, mint célpont még sosem volt példa. Nincs ilyen helyzet (a természetben), mert vagy egy vírus vagy egy baktérium ellen harcol. A szervezeten végigvonuló vegyes fertőzések valójában gyakorlatilag ismeretlenek. Létrejött ez az egyedülálló helyzet, amelyet az „oltás” teremtett, amely bizonyos értelemben rendkívül érdekes, mert senki sem tudja, mi lesz a végeredmény. A jövőkép azonban annyira szörnyű, annyira borzalmas és félelmetes, hogy én magam nem igazán akarom tudni a választ, és nem akarom, hogy ez a válasz ismertté váljon. Azt akarom, hogy úgy dönts, hogy nem vállalod be a második „oltást”, és nem csak a második „oltást”, hanem minden további „oltást”, ami veszélybe sodorná az életed.
That is what I am convinced of now, especially because of the publications that have just appeared. I think that was the most important thing I have to say today. I hope people will sit down, look at these papers, talk about them, and I hope that my colleagues, physicians, and scientists will do the same and get together to see whether this may have a grain of truth because if it does, the consequences are absolutely endless, or the consequences are very simple we just have to stop everything now.  Erről most már meg vagyok győződve, különösen a most megjelent publikációk miatt. Azt hiszem, ez volt a legfontosabb dolog, amit ma el kellett mondanom. Remélem, hogy az emberek leülnek, megnézik ezeket a publikációkat, beszélgetnek róluk, és remélem, hogy kollégáim, orvosok és tudósok ugyanezt teszik, és összeülnek, hogy megnézzék, van-e ebben egy szemernyi igazság is, mert ha igen, akkor a következmények teljesen beláthatatlanok, vagy nagyon is egyszerűek, hogy most azonnal le kell állítanunk mindent.