“Az oltások kötelezővé tétele egyértelműen diktatúrát jelent” – Dr. Molnár Géza epidemiológus

források / sources:
https://szovetkezettv.hu/az-oltasok-kotelezove-tetele-egyertelmuen-diktaturat-jelent
https://www.national.ro/coronavirus/profesorul-epidemiolog-geza-molnar-impunerea-vaccinarii-inseamna-dictatura-731121.html

“Az oltások kötelezővé tétele egyértelműen diktatúrát jelent” – Dr. Molnár Géza epidemiológus orvosprofesszor“Making vaccinations compulsory is clearly a dictatorship” – Dr. Géza Molnár, Professor of Epidemiology, MD
Prof. Dr. Molnár Géza, a Román Epidemiológiai Társaság korábbi elnöke, a Koalíció a jogállamiság védelméért közvitáján szólalt fel, és rendkívül keményen bírálta a kormány által bevezetett, a covid mizériához kapcsolódó korlátozásokat, mellyel a kormány  megpróbálja rákényszeríteni a lakosságot az oltásra .Prof. Dr. Géza Molnár, former president of the Romanian Society of Epidemiology, spoke at a public debate of the Coalition for the Rule of Law, and strongly criticized the restrictions imposed by the government on the covid-something, which is an attempt to force the population to vaccinate.
A járványügyi és virológiai szaktekintély kijelentette, hogy az oltást egyéni elbírálással  és csakis az orvos utasításai szerint lenne szabad elvégezni. A kormányhatóságok által továbbított információk nem  mások, mint a lakosság megfélemlítésére irányuló fenyegetések.The epidemiological and virological expert stated that vaccination should be administered on an individual basis and only according to the doctor’s instructions. The information forwarded by the government authorities is nothing but threats to intimidate the population.
A híres epidemiológus professzor Molnár Géza, úgy döntött, hogy megtöri a csendet, amelyet politikai vonalról kényszerítettek rá, és nyilván valamennyi szakértőre s kemény kritikával bírálta a kormány kaotikus és logikátlan cselekedeteit, melyet a pandémia , azaz világzárvány meghirdetése óta hajtanak végre. A Covid elleni oltás bármilyen kötelezővé tételével kapcsolatban Molnár professzor úgy véli, hogy ez egyértelműen egyenlő a diktatúrával.The famous epidemiologist, Professor Géza Molnár, decided to break the silence imposed on him from the political line, and apparently criticised all experts and harshly the chaotic and illogical actions of the government since the pandemic, or world closure, was declared. With regard to any compulsory vaccination against Covid, Professor Molnár believes that this is clearly tantamount to dictatorship.
Ha nem ítéljük el ezeket a pandémiához kapcsolt, járványügyinek mondott intézkedéseket, megszorításokat, eljutunk azokhoz az emberi civilizációhoz méltatlan magatartáshoz, melyet jelenleg is láthatunk az eddig úgynevezett „modernnek és civilizáltnak” vélt európai és Észak Amerikai országokban, és amiket egy társadalmi elit irányításával és parancsára hajtanak végre.If we do not condemn these measures and restrictions linked to the pandemic, which are called epidemics, we will end up with the unworthy of human civilisation behaviour that we are seeing in European and North American countries, hitherto considered “modern and civilised”, carried out under the direction and at the behest of a social elite.
A professzor rámutatott arra is, hogy egyelőre minden, a járványról közölt, ehhez kapcsolódó adat, statisztika csak feltételezés. A virológus professzor elítélendőnek vélte, hogy egy egészségügyinek nevezett probléma ürügye alatt alkotmányellenes, törvénytelen dolgokat kövessenek el a lakosság rovására, ezzel megteremtve egy orvosi-diktatúrát.The professor also pointed out that all the data and statistics related to the epidemic are still only speculative. The virologist professor considered it reprehensible that, under the pretext of a so-called health problem, unconstitutional and illegal things should be done at the expense of the population, thus creating a medical dictatorship.
„Nem vagyok oltásellenes, de én az orvosi és etikai szempontból korrekt oltások híve vagyok, mely személyre szabott orvosi indikációkon alapszik és soha nem kényszer, hanem a személy saját szabad döntése az oltás beadatása vagy nem beadatása.”- tette hozzá a professzor.“I am not anti-vaccine, but I am an advocate of medically and ethically correct vaccination based on personalised medical indications and never coercion, but the person’s own free choice to vaccinate or not,” the professor added.
Dr. Molnár Géza elítélte a jelenleg világszerte folyamatban levő oltási kampányt, ahol piacokon, autósztrádákon oltják az embereket, mintha nem is emberekről, személyekről lenne szó, a legtöbb esetben még azt a 15 perces megfigyelést sem tartva tiszteletben, ami a propaganda szerint is kellene a vakcinák beadása után. Ez az egész metódus méltatlan az emberi minőségre nézve és orvosilag is etikátlan.Dr. Géza Molnár condemned the vaccination campaign currently underway around the world, where people are vaccinated in markets, on highways, as if they were not people, in most cases without even respecting the 15 minutes of observation that the propaganda says should be done after vaccines are administered. This whole method is unworthy of human quality and medically unethical.
A professzor rámutatott arra is, hogy a járványügyi intézkedések zöme, úgy mint a távolságtartás,a karanténnak titulált erőszakos elkülönítések nélkülöznek minden orvosi alapot és indokot.The professor also pointed out that most of the epidemiological actions, such as restraint, forced isolation and quarantine, lack any medical basis and justification.
Ez a covid-diktatúra valóban nem nevezhető orvosi diktatúrának sem, ugyanis nem az orvosok irányítanak itt, akik vagy okkal hallgatják el a dolgokat és tűrik el az orvosi etikát lenullázó intézkedéseket, vagy, mert a kenyerüket féltő „bólogatójánosai” lettek a politikai irányítóknak,  szögezte le beszédében a professzor.Indeed, this covid dictatorship cannot be called a medical dictatorship either, because it is not run by doctors, who either have a reason to keep quiet and tolerate measures that undermine medical ethics, or because they have become the “nodding horns” of the political leaders, the professor said in his speech.